Molenweg 31
8355 AS Giethoorn
KvK: 01169553

mr. dr. L.C. van der Veer
(Lomme)

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Advocatenkantoor Van der Veer
(KvK-nr. 01169553)

1) Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde, of aanvullende opdracht, die aan Advocatenkantoor Van der Veer (hierna ‘Van der Veer’) wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

1.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van derden die door Van der Veer zijn ingeschakeld en ieder ander voor wie Van der Veer aansprakelijk kan zijn.

1.3 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Van der Veer en de opdrachtgever (hierna ‘cliënt’). Ingeval van onverenigbaarheid van deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, geldt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.4 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2) Opdracht

2.1 Nadat door cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer Van der Veer deze, schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.

2.2 Cliënt stemt ermee in dat Van der Veer de opdracht laat uitvoeren door één of meer derden onder verantwoordelijkheid van Van der Veer.

2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Van der Veer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Van der Veer ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.

2.4 Voor door Van der Veer ingeschakelde derden is Van der Veer niet aansprakelijk behoudens opzet of grove schuld van Van der Veer.

3) Honorering

3.1 Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

3.2 Indien een vast tarief is overeengekomen en de cliënt de opdracht tussentijds intrekt, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het standaard uurtarief, met een maximum van het overeengekomen vaste tarief.

3.3 Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat en zonder opslag in rekening worden gebracht.

3.4 Van der Veer is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

3.5 De verrichte werkzaamheden kunnen maandelijks aan cliënt in rekening worden gebracht. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

4) Betaling

4.1 De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie.

4.2 Alleen betaling door overmaking op de ten name van Van der Veer gestelde bankrekening leidt tot kwijting van cliënt. Betaling van cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

4.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Van der Veer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien Van der Veer zelf of door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen cliënt, komen de kosten hiervan voor rekening van cliënt. Deze kosten bedragen minimaal € 750,- ex. BTW.

4.4 Indien cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Van der Veer het recht om de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Van der Veer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die cliënt lijdt, ontstaan als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

5) Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Van der Veer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Van der Veer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het aan Van der Veer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door cliënt betaalde bedrag.

5.2 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens cliënt voortvloeiende uit gebreken in de informatietechnologie is uitgesloten.

5.3 Van der Veer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van niet aan het kantoor verbonden hulppersonen.

5.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Van der Veer ervoor.

6) Beëindiging

Van der Veer en cliënt hebben het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

7) Geschillen

7.1 Geschillen zullen worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Van der Veer. Deze klachtenregeling is in te zien en te downloaden op de website vanderveer.nl.

7.2 Geschillen die niet onder het bereik van de kantoorklachtenregeling vallen of niet via die regeling worden opgelost, zullen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7.3 Op de overeenkomst van opdracht tussen Van der Veer en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van verdragsrecht.

8) Privacy

8.1 Cliënt stemt er mee in dat diens persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zoals is vastgelegd in de Privacy Verklaring Advocatenkantoor Van der Veer.